Algemene Voorwaarden Interim Management opdrachten

ALGEMENE VOORWAARDEN

The Support Factory BV (TSF)

Inhuur interim management opdrachten

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten met betrekking tot het door TSF uitvoeren van Interim-management opdrachten in de ruimste zin des woords, evenals op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten en rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het is TSF toegestaan om van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken te maken.

De aanvang van de Opdracht nadat Opdrachtnemer van deze voorwaarden heeft kennisgenomen, houdt acceptatie door de opdrachtnemer van deze algemene voorwaarden in.

1.2. Een verwijzing door Opdrachtnemer naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij Opdrachtnemer voor het aanvangen van de Opdracht de voorwaarden van TSF schriftelijk per aangetekende brief uitdrukkelijk en ondubbelzinnig heeft verworpen. In het laatste geval zal geen bindende overeenkomst tot stand komen voordat hierover schriftelijk overeenstemming is bereikt.

Artikel 2: Begrippen

2.1. Opdracht: (ook: de Interim-managementopdracht) de door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden van de Opdrachtgever in welk kader de Opdracht aan TSF is verstrekt.

2.2. Opdrachtgever: de (rechts-)persoon binnen welk bedrijf of organisatie een interim-managementopdracht wordt uitgevoerd door tussenkomst van TSF

2.3. Opdrachtnemer: de persoon die de Opdracht als bedoeld in artikel 2.1. bij de organisatie van Opdrachtgever uitvoert naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap.

2.4. The Support Factory (afgekort TSF): handelsnaam van The Support Factory BV te Zutphen. TSF is de rechtspersoon die de Opdracht als bedoeld in artikel 2.1. heeft aanvaard of die een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

2.5. Partijen: TSF en Opdrachtnemer.

2.6. Contractperiode: de overeengekomen duur van de Opdracht.

2.7. Werkdag: twee dagdelen van vier uren tot een maximum van 8 uren per dag.

2.8. Uurtarief: het tarief dat door TSF in rekening wordt gebracht bij Opdrachtgever per door de door TSF bemiddelde Opdrachtnemer gewerkt uur.

Artikel 3: Toekomstige vacature/Interim-opdracht/permanente plaatsing

3.1. Opdrachtnemer verplicht zich om gedurende de Opdracht, alsmede gedurende een periode van 18 maanden na het einde van de Opdracht geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd aan te (doen) gaan met Opdrachtgever, zijn rechtsopvolgers of met daarmee gelieerde ondernemingen zonder tussenkomst van TSF, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

3.2. Opdrachtnemer verbeurt voor iedere geconstateerde overtreding van het bepaalde in artikel 3.1. een niet compensabele, onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ter grootte van zes maal het maandelijkse honorarium, onverminderd het recht van TSF om de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Overeenkomsten van opdracht komen schriftelijk tot stand voor aanvang van de uitvoering van de Opdracht door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door de Opdrachtnemer en TSF, vermeldende tenminste: een omschrijving van de Opdracht, de Contractperiode en de tarieven (uurtarief en eventuele vergoedingen). De in de overeenkomst van opdracht genoemde verwachte duur en tariefstelling zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend worden beschouwd. Mocht de overeenkomst niet binnen 30 dagen na de fysieke aanvang van de Opdracht door Opdrachtgever ondertekend zijn, dan gelden de voorwaarden van de overeenkomst hierdoor als bindend.

4.2. De Opdracht wordt uitdrukkelijk niet aangegaan met het oog op een bepaalde Opdrachtnemer die met TSF samenwerkt dan wel in zijn dienst een beroep uitoefent. Toepassing van artikel 7:404 is derhalve uitgesloten.

Artikel 5: Vergoedingen en betaling

5.1. Terzake van de uit hoofde van de Opdracht door Opdrachtnemer feitelijk te verrichten werkzaamheden heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van Opdracht tussen Partijen wordt vastgesteld.

5.2. Opdrachtnemer houdt een tijdspecificatie per periode van een maand bij, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht. De tijdspecificatie dient na elke maand door de Opdrachtgever geaccordeerd te worden, alvorens deze door Opdrachtnemer aan TSF verstrekt kan worden en facturen van Opdrachtnemer op basis van deze urenspecificaties ingediend en betaalbaar gesteld kunnen worden.

5.3. TSF brengt bij Opdrachtgever de door Opdrachtnemer daadwerkelijk gewerkte uren of dagdelen in rekening, behoudens indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat een maximale dagvergoeding op basis van Werkdagen van 8 uur is overeengekomen. In het laatste geval zullen meeruren slechts worden vergoed indien Opdrachtgever deze uitdrukkelijk heeft geaccordeerd.

5.4. De Opdrachtnemer zal maandelijks de gemaakte uren aan TSF factureren, op basis van de in artikel 5.2. genoemde tijdspecificatie.

5.5. De betaling van de factuur zal geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, echter niet eerder dan dat TSF betaling heeft ontvangen van Opdrachtgever voor de uren uit hetzelfde tijdvak als waarop de factuur betrekking heeft.

5.6. Met betrekking tot zelfstandigheid in de zin van de Nederlandse belastingwetten en werknemersverzekeringswetten geldt het volgende:

5.6.a. Uitsluitend indien Opdrachtnemer aan TSF als Zelfstandige zonder personeel (“ZZP-er”), op eerste verzoek, tijdig een geldige Verklaring Arbeidsrelatie (“VAR”) overlegt, afgegeven door de Belastingdienst, waaruit blijkt dat het inkomen van Opdrachtnemer voor wat betreft interim-management werkzaamheden als Winst uit onderneming (“WUO”) aan te merken valt en welke verklaring als zelfstandigheidsverklaring werknemersverzekeringen wordt aangemerkt, zal TSF op de tussen Partijen overeengekomen vergoeding geen loonheffing of premies werknemersverzekeringen inhouden gedurende de geldigheid van deze VAR;

5.6.b. Uitsluitend indien Opdrachtnemer aan TSF, als aanmerkelijk belanghouder en DGA zijn werkzaamheden verricht voor rekening en risico van zijn BV en voor de overeengekomen startdatum van de Opdracht aan TSF overlegt een geldige Verklaring arbeidsrelatie (“VAR”), krachtens welke beschikking betrokken Opdrachtnemer als zelfstandige voor de werknemersverzekeringen wordt aangemerkt, zal TSF op de tussen Partijen overeengekomen vergoeding geen loonheffing of premies werknemersverzekeringen inhouden gedurende de geldigheid van voornoemde beschikking;

5.6.c.1. Indien Opdrachtnemer niet als zelfstandig beschouwd wordt op grond van de onderhavige Opdracht, zal TSF gerechtigd zijn op de tussen Partijen overeengekomen vergoeding premies werknemersverzekeringen in te houden;

5.6.c.2. Voor Opdrachtnemer, die op grond van feiten uit het verleden beschouwd zou kunnen worden als zelfstandig, doch die (nog) niet (meer) beschikt over een geldige VAR zoals hierboven beschreven in artikel 5.7.a. en 5.6.b., zal TSF op de tussen Partijen overeengekomen vergoeding loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden. Indien Opdrachtnemer binnen een door TSF vastgestelde termijn alsnog een geldige VAR zoals hierboven beschreven in artikel 5.7.a. en 5.7.b. overlegt, zullen de gereserveerde bedragen vanaf de aanvangsdatum van de VAR aan Opdrachtnemer worden gerestitueerd.

5.7. Mocht tijdens de uitvoering van de Opdracht blijken dat er geen sprake (meer) is van zelfstandigheid van Opdrachtnemer op basis van de op dat moment geldende regelgeving of jurisprudentie, dan wel op basis van het feit dat de inhoud van de onderhavige Opdracht niet meer als zelfstandig beoordeeld kan worden, dan zal TSF op de overeengekomen vergoeding van Opdrachtnemer, loonheffing en premie werknemersverzekeringen inhouden.

5.8 TSF zal op basis van artikel 5.7. de eventueel gereserveerde loonheffing en premies werknemersverzekeringen geheel of gedeeltelijk aan de Belastingdienst respectievelijk het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen voldoen, indien en zodra onherroepelijk is vastgesteld dat deze heffingen respectievelijk premies verschuldigd zijn, doch tenminste na één jaar.

5.9. TSF zal tevens gerechtigd zijn op de in artikel 5.1. genoemde vergoeding loonbelasting in te houden overeenkomstig de hierboven omschreven wijze van inhouden, reservering en afdracht of uitbetaling van premies werknemersverzekeringen, indien en zodra Opdrachtnemer niet (meer) aannemelijk kan maken dat hij in aanmerking komt voor een VAR, krachtens welke Opdrachtnemer als zelfstandig voor de werknemersverzekeringen wordt aangemerkt.

Artikel 6: Uitvoering van de Opdracht

6.1. De Opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer staat in voor de toereikendheid van zijn capaciteiten, deskundigheid en knowhow om de Opdracht uit te voeren.

6.2.TSF is gerechtigd op verzoek van Opdrachtgever Opdrachtnemer te (doen) vervangen, indien dit in het belang is voor de uitvoering van de Interim-management opdracht. In dit geval wordt vooraf overleg gevoerd door TSF met Opdrachtgever en Opdrachtnemer teneinde tot een goede overdracht van werkzaamheden te komen, ten aanzien waarvan Opdrachtnemer steeds gehouden is zijn volledige medewerking te verlenen.

6.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft TSF het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door derden.

6.4. Opdrachtnemer maakt ter uitvoering van de Opdracht gebruik van gegevens die door TSF en/of Opdrachtgever in het kader van de Opdracht zijn verstrekt. Indien Opdrachtnemer wenst te beschikken over gegevens welke hij noodzakelijk acht ter adequate uitvoering van de Opdracht, dan deelt hij dit tijdig aan Opdrachtgever mede.

6.5. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Opdracht niet handelen in strijd met het geldende recht, de statuten, de besluiten van de organen en andere regelingen en reglementen van de Opdrachtgever.

6.6. Bij gebleken of een dreigend verschil van inzicht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de uit te voeren Opdracht, dient Opdrachtnemer dit per omgaande te melden aan TSF teneinde haar in staat te stellen te trachten tot een oplossing te komen zodat de voortgang van de Opdracht niet in gevaar komt.

6.7. Opdrachtnemer is eerst dan bevoegd Opdrachtgever op persoonlijke titel te vertegenwoordigen nadat schriftelijk overeenstemming is bereikt over procuratiebevoegdheden, budgetten c.q. de begrotingen en slechts binnen de grenzen van deze budgetten c.q. begrotingen. Opdrachtnemer zal TSF nimmer kunnen binden of voor TSF als vertegenwoordiger optreden, en zal TSF steeds vrijwaren voor alle aanspraken en verplichtingen voortvloeiend uit rechtshandelingen die zijn verricht in het kader van de Opdracht.

6.8. Opdrachtnemer en TSF zullen, op initiatief van ieder afzonderlijk of gezamenlijk, onderling overleg voeren in de navolgende situaties, en daarna in nader overleg treden met Opdrachtgever:

6.8.1. indien er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de Opdracht;

6.8.2. indien opdracht wordt gegeven werkzaamheden uit te voeren voor een andere organisatie dan die van Opdrachtgever;

6.8.3. indien een verschil van mening wordt geconstateerd met Opdrachtgever over de wijze van uitvoering van de Opdracht;

6.8.4. indien Opdrachtgever om welke reden dan ook zijn verplichtingen jegens TSF niet nakomt.

6.9. Opdrachtnemer informeert TSF direct indien wordt afgeweken van in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen van financiële, juridische, fiscale en sociaaleconomische aard, waaronder tenminste de navolgende omstandigheden zijn begrepen:

6.9.1. indien wordt vastgesteld of vermoed dat fraude is of wordt gepleegd;

6.9.2. indien een zwarte kas wordt aangetroffen en/of indien salarisbetalingen e.d. worden verricht buiten de salarisadministratie om en/of indien kostenvergoedingen worden uitgekeerd zonder dat daar daadwerkelijke kosten tegenover staan;

6.9.3. indien elementaire controlesystemen ontbreken in geautomatiseerde systemen;

6.9.4. indien Opdrachtnemer gedwongen wordt te handelen in strijd met het geldende recht, de statuten van Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van Opdrachtgever en/of de beroepsethiek;

6.9.5. indien schending van andere wettelijke verplichtingen plaatsvindt;

6.9.6. indien er sprake is van (belangrijke) ontwikkelingen welke de bedrijfsvoering van Opdrachtgever essentieel kunnen beïnvloeden.

6.10. Opdrachtgever en TSF zullen door Opdrachtnemer direct geïnformeerd worden indien, vanwege welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

6.11. Het staat Opdrachtnemer vrij gedurende de Opdracht of na het einde daarvan werkzaamheden te verrichten voor of op enigerlei wijze betrokken te zijn bij activiteiten van anderen dan de Opdrachtgever, voor zover dergelijke werkzaamheden het belang van de Opdrachtgever niet schaden.

Artikel 7: Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie, al dan niet verband houdende met de uitvoering van de Opdracht, geldt als vertrouwelijk met uitzondering van informatie die publiekelijk bekend is. Daaronder valt alle vertrouwelijke informatie over de activiteiten van opdrachtgever en TSF en de daarmee gelieerde ondernemingen en vertrouwelijke informatie verstrekt door TSF en Opdrachtgever aan Opdrachtnemer en alle informatie over betaling van Opdrachtnemer door TSF. TSF verplicht Opdrachtnemer geheimhouding te betrachten t.a.v. alle informatie met een vertrouwelijk karakter zoals hiervoor beschreven. Deze verplichting geldt zowel gedurende de Opdracht als na de beëindiging ervan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst van opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Opdrachtnemer stelt alles in het werk om de overeengekomen opdracht naar beste weten en zo zorgvuldig als kan worden verwacht, uit te voeren.

8.2. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever en/of TSF aansprakelijk voor de door Opdrachtgever en/of TSF geleden schade als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer van de Opdracht. Opdrachtnemer zal TSF vrijwaren tegen aanspraken van derden uit hoofde van geleden schade verband houdende met de uitvoering van de Opdracht.

8.3. De aansprakelijkheid van het voorgaande lid, is beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium dat over de laatste zes maanden door Opdrachtnemer in rekening is gebracht. De in dit lid genoemde beperking geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

8.4. TSF is niet gehouden tot vergoeding van enige materiële of immateriële schade, geleden door of vanwege Opdrachtnemer tijdens of als gevolg van de ten behoeve van TSF door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

8.5. Opdrachtnemer sluit ten behoeve van zichzelf en voor degene die Opdrachtnemer inschakelt ter uitvoering van de Opdracht een behoorlijke aansprakelijkheidsverzekering af (daaronder begrepen een beroeps- en/of bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering) ter dekking van materiële en immateriële schade ontstaan door werkzaamheden van Opdrachtnemer ter uitvoering van de Opdracht. Opdrachtnemer zal desgevraagd de betreffende verzekeringspolis voor aanvang van de Opdracht overleggen.

Artikel 9: Overmacht

9.1. Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan TSF of Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, ziekte van een onvervangbaar gebleken Opdrachtnemer en een algemeen gebrek aan, voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie, benodigde zaken of diensten.

9.2. De partij die door overmacht wordt verhinderd de Opdracht te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de hem verder toekomende rechten, de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden. De partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij.

Artikel 10: Verbod op cadeaus en andere verstrekkingen

Opdrachtnemer zal geen vergoedingen, beloningen of andere verstrekkingen, al dan niet in natura, aannemen van Opdrachtgever.

Artikel 11: Verlenging en beëindiging

11.1. Indien Opdrachtgever prijs stelt op verlenging van de met TSF gesloten overeenkomst dan verklaart Opdrachtnemer zich in principe bereid tot voortzetting van de tussen Partijen gesloten overeenkomst van opdracht. Deze verlenging dient schriftelijk en minimaal een maand voor het einde van de Contractperiode te geschieden. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door Partijen schriftelijk is afgeweken.

11.2. De overeenkomst tot het uitvoeren van de Opdracht eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen duur zonder dat opzegging door een van de Partijen is vereist, doch kan steeds tussentijds door TSF met inachtneming van een opzegtermijn van in beginsel 15 werkdagen worden opgezegd. Onder werkdagen wordt verstaan maandag tot en met vrijdag van iedere week met uitzondering van officiële feestdagen. De aanzegging tot opzegging door TSF kan telefonisch plaatsvinden doch dient schriftelijk bevestigd te worden.

11.3. Partijen kunnen deze overeenkomst van opdracht, zonder een opzegtermijn in acht te nemen en zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang beëindigen in de periode van 30 dagen vanaf de startdatum van de Opdracht. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

11.4. Opdrachtnemer is gerechtigd tussentijds de opdracht zonder opgave van reden te beëindigen tegen het einde van een kalendermaand met inachtname van een opzegtermijn van één maand, voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Tussentijdse opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

11.5. TSF heeft het recht de Opdracht met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen te beëindigen, indien:

11.5.1. Opdrachtnemer of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

11.5.2. Opdrachtnemer of Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

11.5.3. Opdrachtnemer of Opdrachtgever wordt geliquideerd;

11.5.4. Conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel anders soortige goederen van Opdrachtnemer of Opdrachtgever, waardoor het de wederpartij in alle redelijkheid niet mogelijk is de uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen;

11.5.5. Opdrachtgever of één van de Partijen door overmacht verhinderd is tot nakoming van zijn verplichtingen in het kader van de uitvoering van de Opdracht;

11.5.6. Opdrachtnemer bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;

11.5.7. Opdrachtnemer handelt in strijd met het recht, de statuten van Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van Opdrachtgever en/of met de beroepsethiek;

11.5.8. Opdrachtnemer onjuiste gegevens heeft verstrekt, zoals gegevens t.a.v. zijn of haar hoedanigheid;

11.5.9. Opdrachtnemer of Opdrachtgever blijvend te kort schiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen.

11.6. Indien TSF opzegt overeenkomstig artikel 11.3., dan is hij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.

11.7. TSF en Opdrachtgever hebben het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere partij wezenlijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen vijf werkdagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

Artikel 12: Slotbepalingen

12.1. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

12.2. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en TSF is Nederlands recht van toepassing.

12.3. De Arrondissementsrechtbank te Zutphen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met, de onderhavige overeenkomst en de daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden.

 

Vond u dit bericht interessant, deel het dan op uw social media: FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail